کیش اصفهان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ شماره پرواز: ۷۰۲۲ کلاس پروازی: اکونومی کیش اصفهان ساعت حرکت: ۱۵:۳۰
کیش مشهد
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ شماره پرواز: I۳۵۶۶۱ کلاس پروازی: اکونومی کیش مشهد ساعت حرکت: ۲۱:۰۰
شیراز مشهد
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شماره پرواز: ۶۹۱۹ کلاس پروازی: اکونومی شیراز مشهد ساعت حرکت: ۲۰:۲۰
کیش اهواز
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شماره پرواز: ZV۴۰۰۹ کلاس پروازی: اکونومی کیش اهواز ساعت حرکت: ۱۹:۱۰
مشهد اصفهان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شماره پرواز: ۹۴۲ کلاس پروازی: اکونومی مشهد اصفهان ساعت حرکت: ۱۶:۴۵
شیراز اصفهان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ شماره پرواز: ۳۳۷۹ کلاس پروازی: اکونومی شیراز اصفهان ساعت حرکت: ۱۹:۲۵